• 2 dager
 • September 2017

Samling 3

Last ned program

Program

Dag 1 Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen.

 • 09.00 – 09.15: Kaffe og registrering
 • 09.15 – 10.30: Første økt
 • 10.30 – 10.45: Pause
 • 10.45 – 11.30: Andre økt
 • 11.30 - 12.30: Lunsj
 • 12.30 – 13.15: Tredje økt
 • 13.15 - 13.25: Pause
 • 13.25 – 14.10: Fjerde økt
 • 14.10 – 14.30: Pause
 • 14.30 – 15.15: Femte økt
 • 15.15 – 15.30: Kort oppsummering + evaluering

Litt om programmet første dag på tredje fagsamling:

Første dagen på tredje fagsamling skal handle om språklig og kulturelt mangfold.

Første del av dagen vil vi ta for oss de mer overordnede spørsmålene om hva vi mener med mangfold og om bruken av dette begrepet i barnehageloven, i rammeplanen (ikke minst i den nye!) og i andre pedagogiske og barnehagefaglige tekster. Videre vil vi ta for oss mangfoldskompetanse som et helhetlig faglig perspektiv og som profesjonell beredskap i møte med barn og foreldre fra et bredt spekter av bakgrunner i den åpne barnehagen. Endelig vil vi presentere et komparativt antropologisk perspektiv på oppdragelse og tradisjonsformidling i ulike kulturer som et bidrag til en interkulturell pedagogisk forståelse.

Andre del av dagen vil vi ta for oss temaene ressursorientert holdning til mangfold og interkulturell kompetanse i praksis, med særlig vekt på foreldresamarbeid, foreldre som ressurs, synliggjøring, flerspråklige fortellinger og ressurser og tips.

Lesetips til første dag:

 • Bakken, Y. og Solbue, V. (red) (2016). Mangfold i barnehagen. Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet? Bergen: Fagbokforlaget
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Mangfold og mestring i barnehage og skole. Migrasjon som risikofaktor og ressurs. Kristiansand: Høgskoleforlaget.
 • Særlig del 3 i Fandrems bok – «Den god praksis» tar opp flere av de tema vi tar opp denne første dagen
 • Flere av artiklene i et spesialnummer av Norsk Pedagogisk tidsskrift (nr 3-4, 2015) som omhandlet sentrale tema fra Utdanningsdirektoratets satsing «Kompetanse for mangfold» gir god innføring i de temaene vi tar opp særlig første del av dagen
 • Salole, L. (2014). Krysskulturelle barn og unge. Om tilhørighet, anerkjennelse, dilemmaer og ressurser. Gyldendal akademisk

Andre forberedelser:

 • Det er fint om dere får anledning til å lese igjennom den nye rammeplanen som dere kanskje har mottatt fra Utdanningsdirektoratet nå på ettersommeren? Om dere ikke har fått den ennå, kan den enkelt lastes ned som pdf fra direktoratets nettsider.
 • Ta med den nye rammeplanen enten som hefte eller som utskrift fra nettet.

Dag 2 Morsmål og flerspråklighet i barnehagen.

 • 09.00 – 09.15: Kaffe og registrering
 • 09.15 – 10.15: Første økt
 • 10.15 – 10.30: Pause
 • 10.30 – 11.30: Andre økt
 • 11.30 - 12.30: Lunsj
 • 12.30 – 13.10: Tredje økt
 • 13.10 - 13.25: Pause
 • 13.25 – 14.05: Fjerde økt
 • 14.05 – 14.20: Pause
 • 14.20 – 14.50: Femte økt
 • 14.50 – 15.00: Kort oppsummering + evaluering

Litt om programmet andre dag på tredje fagsamling:

Denne andre dagen på tredje fagsamling skal handle om morsmål og flerspråklighet. I løpet av denne dagen vil vi se litt på hva ulike forskere på andrespråk kan tilføre praksisen vår: Vi vil gjennomgå sentrale begrep som morsmål, andrespråk, tospråklighet (eller flerspråklighet) og mellomspråk. Her vil vi blant annet ta opp spørsmål om tospråklighet som fordel eller ulempe, hvilke råd vi kan gi foreldrene og hvordan kan vi legge forholdene til rette i barnehagen. Videre vil vi ta opp tospråkliges språkutvikling og hvordan vi kan støtte denne, hvordan kunnskap om mellomspråk kan hjelpe oss her og hvordan vi kan bruke kontekst systematisk som støtte. Endelig vil vi se litt på norsk «utenfra» hvor vi spør om det er sant at norsk er vanskelig?

Lesetips til andre dag:

 • Kibsgaard og Husby (2014): Norsk som andrespråk - barnehage og barnetrinn (Universitetsforlaget).

Andre forberedelser:

 • Hvor mange språk har dere til sammen i deres barnehage?
 • Spør gjerne foreldrene til de minoritetsspråklige barna hvilke språk som snakkes i hjemmet (rundt middagsbordet, om kvelden, på TV, blant søsken osv.) – hvis dere opplever at det er OK å spørre om det.
 • Mener dere at norsk er et lett eller vanskelig språk? Hva er det som gjør det lett eller vanskelig?
 • Hva forbinder dere med begrepet ”mellomspråk”? (Se for eksempel på denne korte forklaringen på engelsk på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zqVRV1Wzthc
 • Ta også en titt på denne videoen med Olaf Husby: https://www.youtube.com/watch?v=uGI_PZYi0TY og få svar (kanskje) på hva som kan tenkes å være verdens eldste lyd og ord, og hvorfor!

Kursmateriale