Sluttrapport

sluttrapport bilde

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) i 2017 et kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager i Norge, «KOMÅP-prosjektet». Denne rapporten omhandler gjennomføringen av og erfaringer fra KOMÅP-prosjektet.

Det overordnede målet for KOMÅP-prosjektet var å gi deltakerne et kompetansehevingsopplegg som ville prege arbeidsplassen og kollegafellesskapet hele arbeidsåret og også på lengre sikt.

Prosjektet besto av:

  1. 4 fagsamlinger
  2. utviklingsarbeid i hver deltakende barnehage
  3. veiledning ved et veiledningskorps
  4. erfaringskonferanse i Oslo ved avslutningen av prosjektet.

Fagsamlingene ble gjennomført i fire regioner med 112 deltakere fra 62 åpne barnehager fra hele Norge. KOMÅP-prosjektet hadde mange samarbeidspartnere og underleverandører fra UH-sektoren som bidro sterkt til gjennomføringen. SIK var prosjektleder og sto for organisering av faglig og praktisk gjennomføring, men hadde tett samarbeid med partnerinstitusjonene og løpende kontakt med Utdanningsdirektoratet i løpet av hele prosjektet. Det ble dannet referansegruppe med 7 deltakere for å gi råd i de ulike fasene av prosjektet, et veiledningskorps med 12 veiledere som skulle veilede de ansatte i deltakende åpne barnehager og 9 forelesere med ansvar for hver sine tema på fagsamlingene.

KOMÅP-prosjektet fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, så vel som veilederne og foreleserne som bidro, og prosjektledelsen oppsummerer på bakgrunn av dette kompetanseløftet som vellykket.

KOMÅP-prosjektet har i løpet av prosjektåret:

  1. gitt deltakerne en betydelig kompetanseutvikling både på kort sikt og på lengre sikt gjennom at barnehagene i prosessen også har utviklet seg som lærende organisasjoner.

  2. gitt deltakerne mulighet til å styrke sitt faglige nettverk, både med pedagoger i andre barnehager og med de barnehagefaglige miljøene ved universiteter og høgskoler i sin region.

  3. bidratt til å synliggjøre åpen barnehages egenart og bidrag i barnehagesektoren, både for de ansatte i åpne barnehager, eierne av barnehagene, barnehageadministrasjonene og politikerne som arbeider med barnehagefeltet i Norge.

  4. etablert kontakt med UH-sektoren i Norge som er viktig for at kunnskap om åpen barnehage kommer inn i barnehagelærerutdanningen og at mer forskning på åpne barnehager blir gjennomført.

  5. bidratt til å utvikle ny kunnskap om åpen barnehage, blant annet synliggjøring av en særegen pedagogisk praksis kjennetegnet av å gripe øyeblikket og at pedagogen må være særlig fleksibel og løsningsorientert.

  6. bidratt til å styrke de ansattes faglige identitet kollektivt og individuelt ved å anerkjenne deres eksisterende profesjonelle kunnskap og rike erfaring som et nødvendig utgangspunkt for læring. Rapporten konkluderer med at det er viktig at de åpne barnehagene fortsetter å være seg bevisst sin egenart, samt det legitime i å være en liten aktør med de muligheter dette gir for å være et konstruktivt korrektiv til den ordinære barnehagen.

Last ned rapport